Odchody norek i królików – jak je zagospodarować?

Odchody zwierząt futerkowych według obecnych przepisów krajowych (ustawa z dnia 14 grudnia 2012, o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21) nie są kwalifikowane jako odpady. Ustawa mówi, bowiem że przepisów nie stosuje się do odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 roku określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1, z późn. zm.). Odchody norek czy królików można zatem wykorzystać. 

Odchody norek i innych zwierząt futerkowych – przepisy

Zarówno ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033, z obowiązującym obecnie Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 roku, Dz.U. 2017 poz. 668)jak i wspomniane wyżej rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (OJ L 273, 10.10.2002 p.0001-0095, z późn. zm.) dopuszczają wykorzystanie rolnicze kompostu z obornika (odchody zwierząt ze słomą lub bez) uzyskanego od zwierząt futerkowych. Ponadto art. 5 ust. 2, pkt e rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 uszczegóławia sposób uzyskania kompostu. Kompost, w rozumieniu tego rozporządzenia, jak również każdy inny surowiec zawierający takie produkty, jest surowcem kategorii 2, a w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu stanowi nawóz organiczny.

Odchody norek i królików – badania 

            Już z końcem lat 90 ubiegłego wieku w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym rozpoczęto badania nad możliwościami wykorzystania obornika pochodzącego od królików i norek utrzymywanych w warunkach fermowych.

Dzienna ilość wydalanego kału przez króliki zależy od ich stanu fizjologicznego: samice karmiące wydalają około 220 g, dorosłe zwierzęta w stanie spoczynku średnio 160 g, młode króliczęta między 60 a 70 g. Tak więc w ciągu roku od dorosłego królika rasy średniej uzyskuje się około 60 kg kału. Ilość wydalonego moczu waha się od 150 do 180 ml na dobę.

Ze względu na kokcydiozę występującą powszechnie w stadach królików, gdzie czynnikiem chorobotwórczym są jednokomórkowe pierwotniaki z rodzaju Eimeria, obornik króliczy przed użyciem jako nawóz, powinien być odpowiednio przetworzony, tak aby zawarte w nim oocysty zostały zniszczone. Wyniki prowadzonych w tym kierunku badań wskazują, że giną one np. podczas odpowiednio długiego kompostowania, które jednak w konsekwencji prowadzi do wyjałowienia nawozu.

 

Tekst ukazał się pierwotnie w kwartalniku „Zwierzęta Futerkowe” wydawanym przez Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych

Napisz do nas

Fachowo udzielimy odpowiedzi na każde pytanie dotyczące hodowli zwierząt futerkowych w Polsce i na świecie